Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares
New Balance 577 Encap, New Balance 577 OG new balance 577 encap, new balance 577 og

Styrelse, stadgar och stipendium

Ordförande
Cecilia Ahlström Emanuelsson

Vice ordförande
David Aronsson

Sekreterare
Andreas Sonesson, Lund

Vetenskaplig sekreterare
Leif Bjermer, Lund

Kassör
Marianne Person, Lund                

Styrelseledamöter
Maggie Zietara, Karlskrona
Morgan Andersson, Lund

Revisorer
Jaro Ankerst, Lund
Katrin Dierschke, Lund

Valberedningen
Ann Hammarlund, Ängelholm
Hampus Kiotseridis, Lund

Adress

ALLISS, c/o FoUU Lungmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lasarettsgatan 7, plan 11, 221 85 Lund

Telefon: 046-17 56 08 (Marianne Person)

 

Stipendieansökan

Varje år delar ALLISS ut ett eller flera mindre stipendier till medlemmar som ansöker. Stipendiet bör vara avsett för att bekosta framtida utgifter för till exempel ett projekt, studier eller resor.

Stipendiets ändamål är att uppfylla ALLISS syfte att främja allergologisk verksamhet och bidra till kompetensspridning bland kolleger i landets södra sjukvårdsregion eller att stärka allergologins ställning i regionen.

Stipendium söks i god tid före det du ämnar göra. Vid ALLISS höstmöte i oktober önskar vi att den/de som fått stipendium under året skriftligen (och ibland muntligen) kan redovisa vad summan gått till. Summan har varierat från 2 000 kr till 5 000 kr.

En skriftlig ansökan bör utformas noggrant men ändå vara kort och lättläst. Om så behövs kan referenser bifogas. Den ska vara ställd till ALLISS styrelse och vara undertecknad.

Ansökan mejlas Leif Bjermer, ALLISS. leif.bjermer@med.lu.se.

 

Stadgar

Utdrag från våra stadgar

Intresseföreningens namn är ALLISS vilket står för ALLergologisk Intresseförening i Södra Sjukvårdsregionen Föreningens har säte i Lund.

ALLISS ändamål är att främja allergologisk verksamhet och bidra till kompetensspridning bland kolleger i landets södra sjukvårdsregion.

ALLISS arbetar med att stärka allergologins ställning i regionen genom att:

  • vara ett forum för kunskapsutbyte om allergi och allergisjukdomar
  • verka för att allergologiska intressen tillvaratas
  • arbeta för att nya allergologer utbildas inom regionen
  • bidra till att allergologisk behandling kvalitetssäkras
  • främja forskning och utbildning inom regionen.

Föreningen bedriver främst sin verksamhet genom sitt årsmöte och genom annat medlemsmöte.

Medlemmarna ska aktivt arbeta med att förse föreningen med information, vilket främjar föreningens verksamhet.

Stadgar för ALLISS som PDF

 

Medlemskap

Medlemskapet är för verksamma personer som arbetar eller har arbetat kliniskt med allergirelaterade sjukdomar inom södra sjukvårdsregionen. Undantag kan göras i speciella fall. Medlemskapet beslutas av styrelsen. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR

Vi registrerar dina kontaktuppgifter när du anmäler dig till våra möten, önskemål som t.ex. specialkost, stipendieansökan samt uppgifter inför din medlemsinbetalning. 

Intresseföreningen ALLISS med organisationsnr: 802421-2535 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge de krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.