Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Om KAAK - tidigare AKC

Unpublished

Nytt namn – samma engagemang!

Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL är vårt nya namn och förkortat kommer vi att skriva KAAK. 

Vi har, sedan starten 2008, bevakat och sammanställt forskningsrön, erbjudit utbildningsinsatser, utvärderat och spridit kunskap för hälso- och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Verksamheten har succesivt utvecklats och från och med 2016 har enheten få ett formellt uppdrag som Kunskapscentrum i Region Skåne inom områdena allergi, astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL) utav Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kunskapscentrumet är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne och bedömer det aktuella kunskapsläget inom området. Kunskapscentrum för allergi-astma-KOL erbjuder aktivt stöd till hälso- och sjukvården i Skåne.

 

Vårt Nyhetsblad publiceras numera på Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL:s hemsida hos Vårdgivare Skåne. Där kan du ladda ner bladet som en PDF:

Länk till KAAKs sida med nyhetsbrev (Vårdivare Skåne)

 

Kunskapscentrum för allergi, astma och kol ska:

 1. Bevaka aktuellt kunskapsområde i samverkan med universitet, högskolor och nationella myndigheter t.ex. Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket (TLV)
 2. Ta fram regionala riktlinjer och vårdprogram samt delta i framtagande av nationella riktlinjer och vårdprogram
 3. Regelbundet analysera och värdera Region Skånes verksamhet och jämföra uppnådda resultat med nationella och internationella resultat
 4. Samverka med nationella kvalitetsregister
 5. Arbeta aktivt med nationella kvalitetsregister på regionalnivå och återföra resultat till berörda verksamheter samt till uppdragsgivaren.
 6. Föreslå indikatorer och målnivåer för uppföljning av resultat inom området
 7. Vara ett stöd i regionens prioriteringsarbete
 8. Stödja och genomföra utbildning och fortbildning inom området
 9. Vara ett stöd vid implementering av nya vårdprogram/riktlinjer och metoder samt vid avveckling av icke värdeskapande åtgärder
 10. Stödja utveckling och förbättring av processer inom området
 11. Samverka med andra kunskapscentra och sakkunniggrupper
 12. Vid behov bidra i framtagande av underlag för politiska beslut samt efter särskilt uppdrag utföra utredningar åt Region Skåne
 13. Medverka i utvecklandet av certifieringen av Allergi, astma och KOL-mottagningar inom ramen för ”Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne” samt svara för själva certifieringen av respektive mottagning.
 14. Medverka i den nationella utvecklingen av allergi-, astma- och KOLvården.
 15. Medverka/samarbeta med relevanta styrgrupper på uppdragsgivarens anmodan.
 16. Erbjuda sakkunskap i frågor som rör vården av patienter med allergi, astma respektive KOL.

 

Bakgrund

Södra Regionvårdsnämnden beslutade i december 2006, att bilda ett "Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet" med placering på Skånes universitetssjukhus i Lund. Allergisekretarietet/AllergiKompetensCentrum - även benämnt AKC syd arrangerade då fortbildningar inom allergologi för olika personalkategorier inom primärvård och specialistvård i Södra sjukvårdsregionen. Vi arbetade med kvalitetshöjande arbete, så som utarbetandet av ett nationella astmaregistret - Luftvägsregistret. Tre år senare i september 2009 blev AKC en permanent verksamhet. Under 2014 fick AKC syd utökade arbetsuppgifter med bland annat Certifiering av astma, allergi och KOL-mottagningar och samtidigt blev vårt arbetsområde Region Skåne i huvudsak. Nästa steg till att bli ett Kunskapscentrum blev efter beslut av Hälso- och sjukvårdsnämnden i december 2015 (§194).

 

Syfte och målsättningar

Utgångspunkt för Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL:s aktiviteter är synen på astma och allergi som systemsjukdomar med multiorganpåverkan. Med detta menas att astma och allergi är sjukdomar som kan drabba ett helt organsystem hos en människa.

Därför arbetar vi med ett organövergripande perspektiv, som innebär samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika specialiteter. Framförallt ett samarbete mellan lung- och allergimedicin, öron, näs- och halskliniken, hudkliniken, arbets- och miljömedicin, barn- och ungdomsmedicin, klinisk immunologi och allmänmedicin. En viktig samarbetspartner är därför primärvården, som handlägger majoriteten av allergiska sjukdomar. Vårt centrum kommer att fungera som ett kompetenscentrum för klinisk service och utbildning och ger utbildningsmöjligheter för personal inom allergologiska sjukdomar.

Kunskapscentrum för allergi-astma-KOL: s mål är att bevaka, sammanställa och sprida kunskap, analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat, bidra till kompetensutveckling samt att utveckla metoder och processer.

Bevaka, sammanställa och sprida kunskap

 • Kunskapsbanken med fakta för professionen
 • Kontakter med parallell klinisk och akademisk forskning ger enheten en nationell och internationell kunskap.

Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat

 • Arbete med Certifiering av astma, allergi och KOL-mottagningar inom Hälsoval Skåne.
 • Samarbete med kvalitetsregistret Luftvägsregistret inom både slutenvård och öppenvård.

Bidra till kompetensutveckling

 • Fortbildning för personal och kollegor
 • Uppdragsutbildningar inom ämnesområdet genom samarbete mellan enheter

Utveckla metoder och processer

 • Bättre integration och samordning mellan olika allergologiska specialiteter.
 • Rationellt utnyttjande av kompetens och av apparatur, för att skapa tidsvinst för såväl patient som vården.
 • Effektivare patientflöde mellan primärvård och specialistvård.